ஓசை என்பதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் எது?
ஒழிஒலி
ஒளிலைட்